+48 797 444 025 | biuro@fenwicks.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FENWICKS.PL

 1. 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
  2. 2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 221 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. 3. Konto - przestrzeń w Sklepie Internetowym zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu Rejestracji.
  4. 4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  5. 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fenwicks.pl.
  6. 6. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym poprzez podanie stosownych danych i wykonanie sekwencji czynności wskazanych na stronach Sklepu Internetowego.
  7. 7. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  8. 8. Sklep Internetowy lub Sklep – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  9. 9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, który Klient może nabyć poprzez Sklep Internetowy.
  10. 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AJ'S ANDRZEJ HONCZAR a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  11. 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  12. 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  13. 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.
 1. 2. Postanowienia ogólne
  1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: Fenwicks.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. 2. Sklep internetowy, działający pod adresem: Fenwicks.pl, prowadzony jest przez AJ'S ANDRZEJ HONCZAR Rędziny 30 58-400 Kamienna NIP: 966-090-87-91 REGON: 361944595 – Sprzedawcę.
  3. 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. 2.3.1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;
   1. 2.3.2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
   1. 2.3.3. zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
  4. 4. Oferta Sklepu Internetowego kierowana jest do kupujących będących Konsumentami. Kupujący będący przedsiębiorcami, w tym: osobami prawnymi, a także osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą zainteresowani nabyciem Towarów w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową proszeni są o dokonywanie zamówień Towarów poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod adresem biuro@fenwicks.pl
  5. 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    a) Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
     i. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub; Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub; Google Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies;
     ii. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  6. 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  7. 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sklepu Internetowego oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
 1. 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. 1. W każdym przypadku przed skorzystaniem z usług zaoferowanych w Sklepie Internetowym Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz z informacjami o prawie odstąpienia od umowy (podsumowanie tych informacji dostępne w Załączniku nr 1 do Regulaminu), a następnie potwierdzić ten fakt i zaakceptować postanowienia Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest warunkiem dokonania zakupów w Sklepie. Akceptacji zapisów w Regulaminie Klient dokonuje na etapie rejestracji konta użytkownika w Sklepie Internetowym lub podczas składania Zamówienia. Klient powinien zawsze aktualizować swoje dane w razie ich zmiany przed złożeniem Zamówienia.
  2. 2. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą ulegać zmianie. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, tzn. jakakolwiek zmiana cen produktów nie będzie dotyczyć Zamówień przyjętych do realizacji, zarówno już opłaconych, jak i jeszcze nieopłaconych.
  3. 3. Klient zobowiązany jest do:
   1. 3.3.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    3.3.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3.3.3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym możliwe jest zarówno bez zakładania Konta, jak i po Rejestracji i założeniu Konta.
  5. 5. Klient uzyskuje dostęp do Konta po Rejestracji.
  6. 6. W ramach Rejestracji Klient podaje wskazane w formularzu dane oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym oświadczenia, iż Klient zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  7. 7. W celu aktywacji Konta Sprzedawca wyśle na podany przez Klienta przy Rejestracji adres e-mail wiadomość, która zawierać będzie link aktywacyjny do Konta. Kliknięcie przez Klienta linku aktywacyjnego powoduje umożliwienie mu dostępu do Konta.
  8. 8. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.
  9. 9. Klient może w każdym czasie zwrócić się do Sprzedawcy z poleceniem usunięcia jego Konta. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres: biuro@fenwicks.pl, z podaniem danych identyfikujących niezbędnych do usunięcia konta oraz sformułowaniem żądania w tym zakresie. Nie ma potrzeby podawania przyczyny żądania.
 1. 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową [adres], dokonać wyboru Towaru, który klient chce nabyć, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
  3. 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do „koszyka”.
  4. 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz ilości i rodzajów wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
  5. 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. 4.5.1. przedmiotu zamówienia (nabywanych Towarów),
    4.5.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    4.5.3. wybranej metody płatności,
    4.5.4. wybranego sposobu, czasu i adresu dostawy,
    4.5.5. wybranego rodzaju potwierdzenia sprzedaży,
    4.5.6. danych podanych przez Klienta oraz danych Sprzedawcy.
  6. 6. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  7. 7. Złożenie przez Klienta w powyższy sposób Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. 8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą w tytule nazwę Sklepu Internetowego oraz nr Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. E-mail z potwierdzeniem Zamówienia będzie obejmował: listę zamówionych Towarów, cenę, wybrany rodzaj płatności, koszty, sposób i adres dostawy, kopię Regulaminu i informację o prawie odstąpienia od umowy.
  9. 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. 10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz treści niniejszego Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  11. 11. W przypadku, gdy wystąpią trudności z realizacją Zamówienia całościowo lub częściowo, Sprzedawca skontaktuje się niezwłocznie z Klientem, poprzez e-mail lub telefonicznie, w celu określenia terminu realizacji zamówienia lub zwrotu wpłat za niezrealizowane Zamówienie.
 1. 5. Dostawa
  1. 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską realizowaną przez InPost Kurier (do 30kg - 16 zł) lub InPost paczkomaty 24/7 (13 zł), InPost Kurier Pobranie (do 30kg - 19 zł) lub InPost paczkomaty 24/7 pobranie (16zł). Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
  3. 3. Termin realizacji Zamówienia, tzn. czas od momentu złożenia Zamówienia do momentu dostarczenia paczki zawierającej zamówione Towary do przewoźnika wybranego przez Klienta, wynosi maksymalnie 48 godzin.
 1. 6. Ceny i metody płatności
  1. 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  2. 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
   1. 6.2.1. przelewem na numer konta bankowego Bank Pocztowy 70 1320 1537 2472 0078 2000 0001,
    6.2.2. szybkim przelewem za pośrednictwem Przelewy24.pl,
    6.2.3. kartą płatniczą Visa lub MasterCard (karta kredytowa zostaje obciążona w momencie potwierdzania przez Klienta Zamówienia, po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”),
    6.2.4. BLIK, PayPro.
 1. 7. Prawo odstąpienia od umowy
  1. 1. Konsument dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego Towaru/Towarów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie Towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. 2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od Konsumenta złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym ust. 1. Konsumem może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
   1. a) wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Sprzedawcy;
    b) wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@fenwicks.pl.
  3. 3. Konsument może w celu odstąpienia od umowy skorzystać ze wzoru, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie Sklepu Internetowego (www.fenwicks.pl, zakładka „Prawo do odstąpienia od umowy" ). Link do dokumentu dostępny jest w stopce serwisu Sklepu Internetowego.
  4. 4. W odpowiedzi na wiadomość Konsumenta odstępującego od umowy, Sprzedawca prześle na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. 5. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta) w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar, w zakresie którego odstępuje od umowy, do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem.
  8. 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  9. 9. Zwracany towar należy odesłać na adres:

  10. AJ'S ANDRZEJ HONCZAR Rędziny 30 58-400 Kamienna Góra z dopiskiem: „ ZWROT SKLEP INTERNETOWY”
  11. 10. Konsument jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki ze zwracanym Towarem/Towarami.
 1. 8. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
  2. 2. Klient w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo zażądać od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.
  3. 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta usunięcia wady, jeżeli usunięcie wad produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałby nadmiernych kosztów.
  4. 4. Klient będący przedsiębiorcą dokonuje zamówień Towarów poprzez e-mail biuro@fenweicks.pl i obowiązują go inne zasady rękojmi. Niemniej, opisane w niniejszym dziale 8 zasady rękojmi dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  5. 5. Sprzedawca może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę wadliwego Towaru.
  6. 6. Aby złożyć reklamację należy skontaktować się ze Sprzedawcą za opcji reklamacji dostępnej w Koncie. Należy wybrać Zamówienie i reklamowane Towary, a następnie postępować wg instrukcji wskazywanych w Koncie w ramach procedury reklamacyjnej.
  7. 7. Po zgłoszeniu reklamacji poprzez Konto należy przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, tj. AJ'S ANDRZEJ HONCZAR, Rędziny 30, 58-400 Kamienna Góra.
  8. 8. Sprzedawca weryfikuje zasadność reklamacji i w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady Sprzedawcy i otrzymania reklamowanego Towaru informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  9. 9. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sprzedawca ustala z Klientem czy zakupiony Towar zostanie odesłany do Klienta czy też zostanie zutylizowany.
  10. 10. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady produktu przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
  11. 11. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  12. 12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  13. 13. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. 1. Sklep Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
  2. 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: tj. AJ'S ANDRZEJ HONCZAR, Rędziny 30, 58-400 Kamienna Góra– z dopiskiem: „Reklamacja - Strona Internetowa", mailowo pod biuro@fenwicks.pl .
  3. 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. W reklamacji Klient powinien ponadto opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  4. 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą e-mail lub listownie, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia.
  5. 5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 1. 10. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. 2. Co do zasady, wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Sklepu, Umową Sprzedaży i usługami świadczonymi przez Sprzedawcę rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.
 1. 11. Ochrona danych osobowych.
  1. 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z opracowaną przez siebie polityką prywatności („Polityka Prywatności"). Polityka Prywatności dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego, w zakładce „Polityka Prywatności”. Klient powinien zapoznać się z treści ww. Polityki przed dokonaniem rejestracji w Sklepie Internetowym oraz składaniem Zamówień.
 1. 12. Zmiany Regulaminu.
  1. 1. W przypadku zmian niniejszego Regulaminu Klienci zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem korespondencji e-mail, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Sprzedawca zamieści także informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach internetowych Sklepu Internetowego oraz przesłanie go Klientom w formie e-mail. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
  2. 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego, Klient zostanie poproszony o akceptację zmienionego Regulaminu.
   W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
  3. 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
  4. 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu [.. .. ..] roku.

Ostatnia edycja 12.04.2022

Zaufane Opinie IdoSell
4.80 / 5.00 89 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-06-08
Wszystko w najlepszym porządku. Kręcę z Fenwicks. Zdecydowanie POLECAM !!!
2023-05-15
pianka bardzo dobra tak jak cleaner , a o gąbce juz nie wspomnę . Reweracja
pixel